УКРАЇНА

КАТЮЖАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Четверта сесія сьомого скликання

 

РІШЕННЯ

 

Про встановлення місцевих податків і зборів та ставки акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території територіальної громади села Катюжанка та Гута-Катюжанська

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році  » від 24.12.2015р. № 909- VIII, Катюжанська сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                  Встановити на території Катюжанської сільської  ради наступні місцеві податки

-податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок;

-плата за землю.

- єдиний податок

       - встановити на території Катюжанської сільської ради наступні види зборів:

-  збір  за місця  паркування транспортних засобів

 

2. Встановити ставку акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України.

 

 Вважати таким, що втратило чинність рішення Катюжанської  сільської ради від 08 липня 2015 року № 578- 57- УІ «Про місцеві податки і збори » .

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань бюджету та фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села.

 

Сільський голова                                                                            Л.І.Заводська

 

с. Катюжанка

17лютого  2016 року

30- ІУ-УІІ                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  3.Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

3.1. Платниками податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки  є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

3.2. Об'єкт оподаткування:

3.2.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.;

3.2.2 Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3.3. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

3.4. Пільги із сплати податку

3.4.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

3.4.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а)об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

б)об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

3.5. Ставка податку

Встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних та юридичних осіб у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати ,  встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування (додаток 2 до рішення).

3.6. Податковий період

3.6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.7. Порядок обчислення суми податку

3.7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 3.4цього рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 3. 4. пункту цього рішення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 3.4пункту цього рішення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об'єкта (об'єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а" - "г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

3.7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 3.7.1 пункту цього рішення , та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

3.8 Строк та порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

4. Транспортний податок.

4.1. Платники податку.

4.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 4.2 цього рішення є об'єктами оподаткування.

4.2. Об'єкт оподаткування.

Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об'єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

4.3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 4.2 цього рішення.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 4.2.цього рішення.

4.5. Податковий період

4.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

4.6. Порядок обчислення та сплати податку

       Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

        Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

4.6. Порядок та строки сплати податку

Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

5. Земельний податок

 

5.1. Платники податку

5.1.1.Платниками податку є:

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

 

5.1.2. Об’єкт оподаткування

5.1.2.1. Об'єктами оподаткування є:

а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

б) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

5.1.3. База оподаткування

5.1.3.1. Базою оподаткування є:

а) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;

б) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5.1.4. Ставка податку

5.1.4.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 1  відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, зазначених у п.п. 5.1.5.2., 5.1.4.3., 5.1.4.4., 5.1.4.5.  пункту 5.1.4. розділу 5 «плата за землю».

 

5.1.4.2. Ставка податку за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

5.1.4.3. Ставка податку за один гектар сільськогосподарських угідь (в межах та за межами населених пунктів), встановлюється у відсотках від їх нормативної грошової оцінки у розмірі  1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

5.1.4.4. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Київській області.

 

5.1.4.5. Ставка податку встановлюється у розмірі  3   відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

5.1.5. Порядок обчислення податку

5.1.5.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

5.1.5.2. Платники податку за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника податку за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

5.1.5.3. Платник податку за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

5.1.5.4. За нововідведені земельні ділянки платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта  та/або бази оподаткування платник податку за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

5.1.5.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному Податковим кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

5.1.5.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

а) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

б) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

в) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

5.1.5.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпункту 4.1.8.1 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

5.1.6. Податковий період

5.1.6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.1.6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.1.7. Строки сплати податку

5.1.7.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

5.1.7.2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5.1.7.3. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5.1.7.4. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

5.1.7.5. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

5.1.8. Пільги із сплати податку

5.1.8.1. Від сплати податку звільняються фізичні особи:

а) інваліди першої і другої групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

д) фізичні особи, які мають у власності земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею не більше 0,25 га.

5.8.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктами «а», «б», «в», «г», «ґ»  підпункту 4.1.8.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):  - не більш як 0,25 гектара;

в) для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

ґ) для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для фізичних осіб підпунктом «д» підпункту 4.1.8.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку на території територіальної громади села Катюжанка та Гута-Катюжанська.

5.8.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.1.8.4. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

а) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

б) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

в) бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

г) органи державної влади, та органи місцевого самоврядування,заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

ґ) дошкільні  та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і  джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

д) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для  будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення  їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

5.1.8.5. Не сплачується земельний податок за:

а) сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

б) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

в) земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

г) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними

спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

ґ) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

д) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

е) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

є) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

4.1.8.6. Якщо платники податку, які користуються пільгами з земельного податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на платників податку визначених підпунктами «г», «ґ», «д», «е» підпункту 4.1.8.4. цього Положення.

5.2. Орендна плата

5.2.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

5.2.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

5.2.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

5.2.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

5.2.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

5.2.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

5.2.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

5.2.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

5.2.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог визначених для земельного податку.

 

6. Єдиний податок

 

6.1. Загальні положення

6.1.1. Справляння єдиного податку фізичними особами - підприємцями, які визначені пунктом 2 цього Положення, на території села Катюжанка та Гута-Катюжанська здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та рішення Катюжанської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів та акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території територіальної громади села Катюжанка та Гута-Катюжанська».

6.1.2. Порядок обрання, переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування фізичними особами - підприємцями регулюється Податковим кодексом України.

6.1.3. Це Положення встановлює фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які зазначені в пункті 2 цього Положення.

6.2. Платники податку

6.2.1. Платниками єдиного податку є фізичні особи - підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, та поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

6.2.2. Перелік фізичних осіб - підприємців, які не можуть бути платниками єдиного податку, зазначений в Податковому кодексі України.

 

6.3. Ставки податку

6.3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі - мінімальна заробітна плата).

6.3.2. Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць, становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для таких видів господарської діяльності;

2) для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати для таких видів господарської діяльності.

6.3.3.Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання , які не зазначені в п.6.3.2. встановлюються  відповідно  до п.п.293.3- 293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

7. Про збір за місця для паркування транспортних засобів

7.1 Загальні  положення

7.1.1.Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-ІУ.

7.1.2.Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

7.2. Платники  збору

7.2.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених місцях , які  визначені  у додатку 1 .

7.2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується додатком 1 до цього Положення.

 

7.3. Об’єкт і база оподаткування збором

7.3.1. Об’єкт оподаткування є земельні ділянки, яка згідно з рішенням сільської ради спеціально відведені для забезпечення паркування транспортних засобів зазначені  у додатку 1.

7.3.2. Базою оподаткування є площа земельних ділянок , що визначена у додатку 1 до цього рішення . .

 

7.4. Ставки  збору

7.4.1. Ставки збору визначаються у  гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності у додатку 1, та мінімальної заробітної плати, установленої  законом на 1 січня податкового (звітного) року.

7.5. Порядок  сплати  збору

7.5.1. Збір сплачується до місцевого бюджету щоквартально , у визначений  для  квартального  звітного ( податкового ) періоду  строк , за місцезнаходженням  об’єкта  оподаткування. Податкові  декларації( розрахунки ), подаються  за  базовий   звітний  (податковий ) період , що  дорівнює  календарному  кварталу  - протягом 40 календарних. днів , що  настають   за останнім   календарним  днем  звітного  (податкового )  кварталу.

7.5.2. Уповноважити   приватного  підприємця  Макаренко  Євгенію  Андріївну ідентифікаційний  номер 3132404420  , місце проживання  село Катюжанка  вулиця  Леніна, 135 організувати  та провадити  діяльність  із забезпечення паркування  транспортних засобів .

7.5.3.  Платник збору , який має  підрозділ   без статусу  юридичної особи , що  провадить  діяльність  із  забезпечення  паркування транспортних засобів на земельній діяльність  не  за місцем  реєстрації такого  платника  збору, зобов’язаний  зареєструвати  такий  підрозділ  як платника  збору  в органі державної  податкової служби  Вишгородського району.

 

7.6. Базовий податковий (звітний) період

7.6.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

7.6.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

7.7. Відповідальність

7.7.1. Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

7.7.2. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ у Вишгородському районі.

       

Сільський голова                                       Л.І.Заводська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток № 1

                                                                                           до рішення  сесії ради

                                                                                           № 30-ІУ-УІІ від 17.02.2016р

 

 

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів:

 

 

Село  Катюжанка , земельна  ділянка по вулиці Київській ,загальна  площа земельної  ділянки  785 м 2 , заасфальтована  площадка  -70 місць  : в тому  числі  :

 

  для легкових  автомобілів   40місць  по  7 м2;

  для легкових  автомобілів   20місць  по14 м2

  для  вантажних автомобілів 5 місць  по 21м2

    для вантажних автомобілів  5 місць  по 24м2

 

Село Катюжанка ,земельна  ділянка  по вулиці Заводській ,загальна  площа  земельної  ділянки  258м2 ,заасфальтована  площадка 22місць  : в тому  числі  : 

 

   для легкових автомобілів  10місць  по   7 м2

   для  легкових автомобілів 10 місць по 14м2

   для вантажних автомобілів 2місця  по 24м2 

 

 

Ставка  збору становить 0,10% від мінімальної заробітної  плати  :

 

 

 

 

 

                    Сільський голова                                  Л.І.Заводська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Додаток 2 до рішення сесії                                                                                             сільської ради № 30-ІУ-УІІ від  17.02.2016 року                                                                           

                                                       

Ставки податку на нерухоме майно  відмінне  від  земельної  ділянки

 

Розмір ставки у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного(податкового року) за 1 кв.м. бази оподаткування

Для фізичних

осіб, %

Для юридичних

осіб, %

1. Об’єкти  житлової   нерухомості

 

 

1.1. Житловий фонд

 

 

1.1.1. Житловийбудинок

0,1

1

1.1.2. Прибудова до житлового   будинку

0,1

1

1.1.3. Квартира

0,1

1

1.1.4. котедж

0,1

1

1.1.5 кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,1

1

1.2. садовий  будинок

0,1

1

1.3. дачний  будинок

0,1

1

2. Об’єкти   нежитлової   нерухомості

 

 

2.2. будівлі  офісні

0,5

1

2.3. будівлі  торговельні

0,1

1

2.4. гаражі

0,01

1

2.5. господарські (присадибні) будівлі

0,01

0,1

2.7.  інші  будівлі

0,01

0,4

 

 

Сільський голова                                     Л.І.Заводська